image description
image description

Tildelingskriterier

FLÅ SPAREFORENING AS.

RETNINGSLINJER FOR GAVETILDELINGER.

OM FLÅ SPAREFORENING AS
Etter over 100 års drift av dagligvareforretning i egen regi, gikk Flå Spareforening (FS) inn i samarbeide med Norgesgruppen med 50% eierskap i KIWI-butikken på Flå i 2010.

Inntektene til FS er i hovedsak basert på utbytte av overskuddet av drift av samme butikk.  Mulighetene for FS til å gi gaver i tiden fremover er helt avhengig av god drift av KIWI-butikken (ev annet kjedekonsept samme sted) med tilsvarende utbytte til aksjonærene.  FS har således ingen grunnkapital som man f eks finner i mange sparebankstiftelser og som kan gi god, finansiell avkastning.  FS er derimot helt avhengig av årlig utbytte og derfor kan tildelinger variere fra år til år av økonomiske årsaker.  De kan selvsagt også variere avhengig av omsøkte prosjekter. 

Beslutning om å starte med gavetildeling, ble tatt i generalforsamling i FS 17.6.14. 

MÅLSETTING
FS ønsker å stimulere til vekst og utvikling og gi gaver til allmennyttige formål.

HVA KAN DET SØKES TIL
Vi ønsker å prioritere søknader innenfor disse områder:

 1. Nærmiljø, idrett og lek
 2. Natur og friluftsliv
 3. Kunst og kultur
 4. Aktiviteter som kommer Flå-/lokalsamfunnet til gode.

Offentlige utgifter vil unntaksvis kunne dekkes etter Styrets nærmere vurdering.

HVEM KAN SØKE
Som nevnt ovenfor ønsker vi å gi midler tilbake til det lokalsamfunnet der FS tidligere virket og der FS fortsatt er etablert.  Søkere med virksomhet i dette område kan være 

 1. Lag
 2. Foreninger
 3. Stiftelser
 4. Frivillige organisasjoner
 5. Andre allmennyttige foretak/prosjekt (arrangement) i Flå.

Styret kan etter nærmere vurdering unntaksvis gi støtte til Flå relatert aktivitet utenfor Flå kommunes område. 

DET VIL NORMALT IKKE GIS STØTTE TIL

 1. Enkeltpersoner
 2. Medlemsorganisasjoner som er lukket
 3. Landsdekkende/internasjonal organisasjon
 4. Politiske - eller religiøse virksomheter
 5. Kommersiell virksomhet
 6. Reiser for lag og foreninger


HVEM FORETAR TILDELINGER
Styret i FS foretar tildelinger innenfor rammer gitt av generalforsamlingen.

NÆRMERE OM SØKNADER OG HVORDAN VI PRIORITERER

 1. Investeringer, tiltak og prosjekt med langvarig verdi og nytte for mange i lokalsamfunnet
 2. Konkrete tiltak og med et klart uttrykt formål
 3. Planen skal ha en start- og ferdig dato
 4. Gavene skal løfte frivillig engasjement og inspirere dugnadsvilje.

SØKNADSPROSEDYRE
Søknadsfrist fremgår av første side.  Søknader mottatt etter denne dato, blir lagt i kø for neste frist.  Alle søknader må sendes via det elektroniske søknadssystemet på vår hjemmeside.  Alle aktuelle felt må være utfylt før behandling. 

Det er anledning til å legge ved egne dokument i pdf eller jpg format i søknadssystemet.  Det er ønskelig at all kommunikasjon mellom søker og FS skjer via e-post.
Når søknadsfristen er utløpt, vil søknadene bli gjennomgått administrativt og manglende eller uklar informasjon vil bli forsøkt rettet opp.  Deretter vil styret foreta en detaljert gjennomgang av alle søknadene og tilslutt fremme et prioritert forslag til tildeling.  Etter nye vurderinger av de prioriterte forslag, vil styret ta sine endelige avgjørelser.  Avslag på søknader blir ikke begrunnet.
Alle søkere vil bli informert om gavetildeling eller avslag.  Informasjon om alle gavetildelinger vil etter hvert bli publisert på hjemmesiden til FS.

GAVETILDELING ETTER INITIATIV FRA STYRET
Styret kan i spesielle tilfelle på eget initiativ tildele gaver uten at det foreligger søknad. 

UTBETALING AV TILDELTE GAVER
Styret vil ved behandling av hver enkelt søknad ta stilling til om hele gavebeløpet skal utbetales med en gang, eller om man skal dele utbetalingen etter dokumentert fremdrift.  Størrelsen på gavebeløpet og kompleksiteten i prosjektet vil være viktig i denne vurderingen.

TILBAKEMELDING FRA GAVEMOTTAKER
Hver søker som får gavemidler, forplikter seg til å sende tilbakemelding til FS innen den tidsfrist som er angitt i tildelingsbrevet, senest når prosjektet er gjennomført eller var planlagt gjennomført (det som kommer først).

RAPPORTERING AV TILDELINGER
FS ønsker å få en god forståelse av prosjektene vi støtter. Det er således ønskelig med gode tilbakemeldinger, gjerne også med aktuelle bilder.